Säännöt

Yleistä

1 §.

Tampereen vammais- ja terveydenhuollon neuvottelukunta, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä neuvottelukunta, toimii Tampereella vammais- ja terveydenhuoltotyötä tekevien yhteisöjen, järjestöjen ja työkeskusten pysyvänä yhteistyöelimenä.

Neuvottelukunnan kotipaikka ja toiminta-alue on Tampereen kaupunki.

2 §.

Neuvottelukunnan työskentelyyn voivat osallistua kaikki vammais- ja terveydenhuoltotyötä Tampereella tekevät tai sitä tukevat yhteisöt, joiden kotipaikka on Tampereen kaupunki tai joiden toimipiste sijaitsee Tampereella. Niitäkutsutaan näissä säännöissä jäsenyhteisöiksi.

Neuvottelukunnan tehtävät

3 §.

 • Toimii asiantuntijana vammaisuutta ja terveydenhuoltoa käsittävissä asioissa Tampereella vaikuttamalla päättäjiin, viranomaisiin ja rakennettuun ympäristöön sekä eri palvelujen tuottajiin niin, että vammaiset voivat toimia yhdenvertaisina kaupunkilaisina.
   
 • Toteuttaa tehtäviään tiedotustoiminnan sekä oikeuksienvalvonnan avulla. Neuvottelukunta voi myös tehdä aloitteita eri viranomaisille vammaisuuteen ja terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa sekä antaa lausuntoja eri viranomaisille palvelujen järjestämisessä ja rakennettuun ympäristöön liittyvissä asioissa.
   
 • Seuraa vammais- ja terveydenhuoltotyön kehitystä Tampereella ja toteuttaa toiminta-alueeseensa liittyviä selvityksiä ja kartoituksia.
   
 • Pyrkii helpottamaan vammais- ja terveydenhuoltotyön toteuttamista Tampereella yhteistyössä Tampereen kaupungin vammaisneuvoston kanssa.

Neuvottelukunnan kokoukset

4 §.

Neuvottelukunnan sääntömääräinen syyskokous on pidettävä loka-marraskuun aikana ja kevätkokous maalis-huhtikuun aikana. Neuvottelukunta voi tarvittaessa pitää myös muita kokouksia.

5 §.

Mikäli jäsenyhteisö haluaa saada jonkin asian käsiteltäväksi syys- tai kevätkokouksessa, siitä on lähetettävä esitykset neuvottelukunnan sihteerille loka- ja maaliskuun loppuun mennessä.

6 §.

Neuvottelukunnan kokouksiin kukin jäsenyhteisö voi lähettää yhden äänivaltaisen edustajan, jolla on oltava jäsenyhteisön antama valtakirja. Samoin kokouksiin voi lähettää yhden äänivaltaisen edustajan vammais- jaterveydenhuoltotyön alueella toimiva yhteistyötaho.

7 §.

Kutsu neuvottelukunnan sääntömääräisiin kokouksiin tulee lähettää jäsenyhteisöille kirjeitse tai sähköpostitse vähintään kymmenen päivää ennen kokousta.

8 §. 

Sääntömääräisissä kokouksissa käsiteltävät asiat.

Syyskokouksessa:

 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle tilikaudelle sekä päätetään jäsenyhteisöiltä perittävien jäsenmaksujen suuruudesta.
   
 • Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavalle tilikaudelle.
   
 • Valitaan puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä kahdeksan jäsentä työvaliokuntaan tamperelaisten keskuudesta kaksivuotiskaudeksi.
   
 • Käsitellään muut työvaliokunnan tai jäsenyhteisön kokoukselle säädetyssä ajassa esittämät asiat.

Kevätkokouksessa:

 • Käsitellään työvaliokunnan laatima toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta.
   
 • Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta ja kuullaan tilintarkastajien lausunto ja tilintarkastuskertomus.
   
 • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille edelliseltä tilikaudelta tai päätetään muista toimenpiteistä.
   
 • Käsitellään työvaliokunnan tai jäsenyhteisön säädetyssä ajassa kokoukselle esittämät muut asiat.

9 §. 

Vammaisneuvoston jäsenten esittämiskokouksen toimintaohje

 • Neuvottelukunta järjestää Tampereen kaupungin vammaisneuvoston jäsenten esittämiskokouksen joka toinen vuosi. Kokous järjestetään Tampereen kaupunginhallituksen pyynnöstä. Vammaisneuvoston jäsenet varajäsenineen nimeää Tampereen kaupunginhallitus kaksivuotiskaudeksi kerrallaan.
   
 • Kutsu esittämiskokoukseen lähetetään jäsenyhteisöille kirjeitse vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Kukin jäsenenä oleva vammaisjärjestö saa kutsun yhteydessä valtakirjan, jolla järjestö voi lähettää valintakokoukseen yhden (1) äänivaltaisen edustajan.
   
 • Kokouksen tehtävä on esittää Tampereen kaupungin vammaisneuvostolle puheenjohtajaa, kuutta (6) varsinaista jäsentä sekä seitsemää (7) varajäsentä. Kaikkien ehdokkaiden tulee asua Tampereella.
   
 •  Kokouksessa esittämis- ja äänestysoikeus on vain vammaisjärjestön sillä edustajalla, jolle valtakirja on nimetty. Vammaisjärjestöt voivat esittää ehdokkaita kokoukselle myös etukäteen kirjeitse. Kukin vammaisjärjestö voi esittää vain yhtä ehdokasta vammaisneuvostoon.
   
 • Vammaisneuvoston ehdokkaaksi esitetyn tulee olla joko paikalla esittämiskokouksessa tai häneltä on oltava kirjallinen suostumus ehdokkuuteensa.
   
 • Ehdokkaiden esittäminen tehdään erikseen kutakin vaalia kohti ja sama vammaisjärjestö voi esittää vain yhtä (1) ehdokasta kuhunkin vaaliin. 
   
 • Kokouksessa valitaan ensin puheenjohtajaehdokas, sitten varsinaiset jäsenehdokkaat ja lopuksi varajäsenehdokkaat, kaikki erillisillä vaaleilla. 
   
 • Varajäsenten vaalissa eniten ääniä saanut on puheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen, seuraavaksi eniten ääniä saanut on varsinaisten jäsenten vaalissa eniten ääniä saaneen varajäsen jne. 
   
 • Äänestykset toteutetaan suljetuilla lipuilla. Äänioikeutettu voi äänestää useampaa kuin yhtä henkilöä. Äänestyslippuihin kirjoitetaan ehdokkaan tai ehdokkaiden nimet. Tasatulos vaalissa ratkaistaan arvalla.

10 §.

Neuvottelukunnan sääntömääräisten kokousten pöytäkirja lähetetään tiedoksi Tampereen kaupunginhallitukselle, Tampereen kaupungin vammaisneuvostolle sekä jäsenyhteisöille.

11 §.

Neuvottelukunta voi nimetä työryhmiä tai toimikuntia suunnittelu- ja valmistelutehtäviin.

12 §.

Neuvottelukunnan toiminnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi peritään jäsenyhteisöiltä jäsenmaksua, jonka suuruudesta päätetään syyskokouksessa.

Neuvottelukunta voi periä jäsenyhteisöiltään myös muita maksuja työvaliokunnan päätöksellä erikseen järjestettävistä palveluista sopimuksen mukaan.

Neuvottelukunta anoo kustannuksiinsa toiminta- ja kohdeavustuksia Tampereen kaupungilta.

Toiminnan toteuttaminen

13 §.

Neuvottelukunnan toiminnasta vastaavat työvaliokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja työvaliokunta neuvottelukunnan päätösten mukaisesti.

Neuvottelukunnan nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai hänen estyneenä ollessa muun sopimuksen mukaisesti varapuheenjohtajat yhdessä.

Nimenkirjoittajalla on taloudellinen vastuu tekemistään sopimuksista ja sitoumuksista.

Mikäli joku valituista kuolee, muuttaa pois paikkakunnalta tai muuten tulee esteelliseksi toimimaan luottamustehtävässä, hänen tilalleen tulee valita toinen henkilö seuraavassa neuvottelukunnan sääntömääräisessä kokouksessa.

14 §.

Työvaliokunnan kokoukset kutsuu koolle neuvottelukunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kirjeitse tai sähköpostitse seitsemän päivää ennen kokousta tai muuten yhdessä sovitusti.

Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai puheenjohtajan ollessa estynyt varapuheenjohtaja ja puolet työvaliokunnan jäsenistä on läsnä kokouksessa.

Työvaliokunta valitsee itselleen sihteerin ja rahastonhoitajan.

Työvaliokunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittaa puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirja vahvistetaan kokousta seuraavassa työvaliokunnan kokouksessa.

15 §.

Työvaliokunta hyväksyy uudet jäsenet neuvottelukuntaan kirjallisen hakemuksen perusteella, sekä pitää jäsenyhteisöistä luetteloa.

Työvaliokunnan tulee poistaa jäsenluetteloista sellainen jäsenyhteisö, jonka toiminta on päättynyt tai joka on ilmoittanut kirjallisesti eroavansa neuvottelukunnan jäsenyydestä ja jolle on hakemuksesta myönnetty ero tai joka on jättänyt kahtena peräkkäisenä vuonna jäsenmaksunsa maksamatta.

16 §.

Työvaliokunta päättää työharjoitteluun tai -kokeiluun tulevista henkilöistä. Työvaliokunta voi myös myöntää eron tai erottaa henkilön, jos erottamisen edellytykset ovat olemassa.

Erityiset säännökset

17 §.

Sääntöjen muuttaminen.

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä neuvottelukunnan kahden peräkkäisen sääntömääräisen kokouksen päätöksellä.

Ennen sääntömuutoksen käsittelyä neuvottelukunnan sääntömääräisessä kokouksessa työvaliokunnan tulee kuulla Tampereen kaupunkia ja esittää sääntömuutokset kokoukselle saatuaan kaupungin lausunnon.

18 §.

Neuvottelukunta voi ottaa vastaan lahjoituksia.

19 §.

Jos neuvottelukunta purkaantuu, jäljellä olevat varat tulee siirtää neuvottelukunnan työn jatkajalle tai sosiaali- ja terveyslautakunnalle muuhun vastaavaan työhön käytettäväksi.

 

Sääntömuutokset on hyväksytty syysvuosikokouksessa 25.11.2010